Regulamin konkursu

„Po pierwsze klient”

Art. 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie pod nazwą „Po pierwsze klient” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Infinity Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-844, ul. Puławska 465, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296187, NIP: 701-01-02-208, REGON: 141246660, adres e-mail do kontaktu na potrzeby przeprowadzenia programu: konkurs.qafp@infinitymedia.pl (dalej: „Organizator”), która organizuje Program na zlecenie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, (00-478), Aleje Ujazdowskie 18/16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246895, NIP: 7010033996, REGON: 140652872, (dalej: „Fundator”).
 3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Po pierwsze klient” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.
 4. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej konkursqafp.pl (dalej: „Platforma konkursowa”).
 5. Zgłoszenie do Konkursu oraz uczestnictwo w nim są całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Organizator pokrywa koszty organizacji Konkursu.
 6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego zasad oraz oznacza potwierdzenie zapoznania się z jego treścią.
 7. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, zasady przebiegu Konkursu, odpowiedzialność oraz zasady rozpatrywania reklamacji.
 8. Zgłoszenia przyjmowane są według informacji podanej na Platformie konkursowej.
 9. Konkurs trwa od 6 maja 2024 roku do 25 czerwca 2024 roku.

Art. 2 Cel i ogólne zasady Konkursu
 1. Celem Konkursu jest promocja wysokiej jakości mięsa drobiowego i wieprzowego oraz wędlin posiadających certyfikat QAFP.
 2. Uczestnicy Konkursu za pośrednictwem Platformy Konkursowej przesyłają zgłoszenie konkursowe, którym jest autorski opis potrawy przygotowanej na bazie produktów QAFP.
 3. Jury konkursowe w każdym z sześciu tygodni trwania konkursu wybiera 10 najciekawszych zgłoszeń, których autorzy otrzymują nagrody. W każdym tygodniu wybierany jest również laureat nagrody głównej.

Art. 3 Warunki uczestnictwa
 1. Prawo do wzięcia udziału w Konkursie ma każda pełnoletnia osoba fizyczna, zwana „Uczestnikiem”, która spełni następujące warunki:
  1. wyśle zgłoszenie w terminie i w sposób określony na Platformie Konkursowej,
  2. poda wszystkie dane wymagane w Formularzu zgłoszeniowym, o których mowa w ust. 3 poniżej,
  3. zaakceptuje niniejszy Regulamin,
  4. udzieli praw autorskich majątkowych do przesłanego opisu oraz zdjęć potrawy, o którym mowa w ust. 4 poniżej (akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem praw autorskich do przesłanego opisu).
 2. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w trakcie trwania całego konkursu.
 3. Zgłaszana do konkursu potrawa nie może być wcześniej nigdzie publikowana, również w ramach innych konkursów.
 4. Przesłane w ramach konkursu zdjęcie musi być oryginalnym zdjęciem wykonanymprzez uczestnika i nie może być:
  1. Montowane z jednego lub kilku zdjęć lub grafik
  2. Wygenerowane przez sztuczną inteligencję
  3. W jakikolwiek sposób zmienione poza podstawową obróbką (kontrast, nasycenie kolorów, rozjaśnienie/ściemnienie)
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 6. Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące informacje o Uczestniku: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wiek, płeć, opis i zdjęcia potrawy.
 7. Uczestnik dokonując zgłoszenia oświadcza, że wszystkie treści zamieszczone przez Uczestnika w ramach Konkursu, takie jak informacje o sobie, dane, opis i zdjęcia potrawy, a także fakt ich publikacji w ramach Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich oraz dóbr osobistych.
 8. Uczestnik dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
  1. w nadesłanych materiałach nie są promowane ani prezentowane produkty, ani usługi, w tym oznaczenia podmiotów trzecich;
  2. nadesłane materiały nie były wcześniej publikowane, również w ramach innych konkursów;
  3. wyraża zgodę na nieodpłatną publikację przesłanych materiałów (imię, płeć, wiek, opis i zdjęcia potrawy), zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  4. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów (imię, płeć, wiek, opis i zdjęcia potrawy) do promowania produktów i usług Fundatora Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  5. nieodpłatnie udziela Organizatorowi autorskich praw majątkowych do przesłanego opisu i zdjęć, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 9. Poprzez wysłanie zgłoszenia Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 10. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej oraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, w tym postanowień dotyczących praw autorskich określonych w art. 6 oraz podstawy i zakresu przetwarzania danych osobowych (RODO) określonych w art. 7 niniejszego Regulaminu.

Art. 4 Wybór laureatów Konkursu
 1. Spośród nadesłanych przez Uczestników zgłoszeń, jury składające się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora w każdym z sześciu tygodni trwania konkursu dokona wyboru najlepszych, które zostaną nagrodzone nagrodami (gadżet) oraz 1 zwycięzcy tygodnia, który zostanie nagrodzony nagrodą główną. Łączna pulanagród to 40 nagród (praktyczny gadżet kuchenny) oraz 6 nagród głównych (udział w warsztatach kulinarnych wartość 1000 zł).
 2. Przy ocenie zgłoszeń Uczestników jury będzie brało pod uwagę m.in.: oryginalność, zgodność z tematyką konkursu, interesujący sposób opisu, estetykę zdjęcia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród w danym tygodniu. Wtakim przypadku nagrody zostaną przyznane w kolejnych tygodniach, a ich łącznapula nie ulegnie zmianie.
 4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez poinformowanie laureatów o decyzji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Uczestnikami.
 7. Wybrani Uczestnicy mogą zostać zaprezentowani na Platformie Konkursowej oraz na profilach mediów społecznościowych Organizatora i Fundatora.

Art. 5 Reklamacja
 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres e-mail: konkurs.qafp@infinitymedia.pl, w terminie 14 dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania.
 3. Reklamacje przesłane po upływie odpowiedniego terminu określonego w punkcie 1. niniejszego artykułu nie będą rozpatrywane.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 5. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, na podstawie Regulaminu.
 6. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, a o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w korespondencji elektronicznej (e-mail przesłanym na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja).

Art. 6 Prawa autorskie
 1. Z chwilą przesłania Formularza zgłoszenia Uczestnik Konkursu, którego dane osobowe zostały wpisane w Formularzu zgłoszeniowym, oświadcza w stosunku do Organizatora i Fundatora oraz do podmiotów współpracujących z Organizatorem, że:
  1. jest twórcą przesłanych materiałów (opis oraz zdjęcia potrawy),
  2. wyraża zgodę na udział w Konkursie,
  3. nieodpłatnie wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów,
  4. zrzeka się prawa do oznaczenia autorstwa przekazanych materiałów,
  5. wyraża zgodę na stworzenie materiałów marketingowych i promocyjnych dotyczących Konkursu z wykorzystaniem jego materiałów oraz publikację tych materiałów w profilach Fundatora w mediach społecznościowych na stronie www Konkursu i Organizatora, oraz na bannerach reklamowych dotyczących Konkursu emitowanych w Internecie na wybranych przez Organizatora i jego podwykonawców stronach internetowych,
  6. powyższe zgody i oświadczenia obejmują prawo do nieograniczonego (w tym ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z materiałów Uczestnika przez Organizatora i Fundatora oraz przez podmioty upoważnione przez Organizatora na wszelkich polach eksploatacji, w tym:
   1. utrwalanie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku lub urządzeniu, np. na płytach DVD, CD, Blue Ray, pendrive, kartach pamięci, kliszy, taśmie, dowolną metodą analogową lub cyfrową,
   2. zwielokrotnianie oraz wytwarzanie egzemplarzy materiałów zawierających Wizerunek Kandydata lub Uczestnika każdą techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym techniką drukarską, fotograficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu optycznego lub jakąkolwiek techniką cyfrową, w tym wszelkimi technikami cyfrowymi i niecyfrowymi powstałymi lub opracowanymi w przyszłości; w szczególności zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych metod powielania obrazu i dźwięku, w szczególności za pomocą technologii cyfrowych, magnetycznych i optycznych, włączając ich cyfryzację oraz nagrywanie cyfrowe za pomocą dowolnej techniki kodowania,
   3. wprowadzanie do pamięci dowolnego urządzenia cyfrowego, a także umieszczenia w pamięciach masowych, w tym rozproszonych w tzw. „chmurze”,
   4. publiczne udostępnianie, w tym w Internecie, na dowolnych stronach internetowych oraz serwisach społecznościowych, również takich, które dopiero powstaną,
   5. publiczne rozpowszechnianie i odtwarzanie,
   6. korzystanie z materiałów nadesłanych przez Uczestnika w celach promocyjnych, reklamowych,
   7. sporządzanie wersji obcojęzycznych.
 2. Z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia, Uczestnik:
  1. oświadcza, że wobec przesłanego materiału przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie narusza on praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego utworu oraz że wszystkie ewentualne osoby widniejące na niej wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
  2. udziela Organizatorowi i Fundatorowi, oraz ich partnerom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publikację przesłanego materiału na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia materiału i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką;
  3. Zgadza się na opublikowanie materiału na Platformie konkursowej oraz na profilach mediów społecznościowych Organizatora i Fundatora w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 poniżej;
  4. W przypadku zostania laureatem Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanego Organizatorowi materiału bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie (albo odstąpienie od opublikowania) jego imienia, płci i wieku w materiałach promocyjnych związanych z Programem, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. W przypadku przekazania Organizatorowi przez uczestnika Konkursu innych materiałów niż materiał dołączony do zgłoszenia, oświadczenia i zgody zawarte w postanowieniach pkt. 1, 2, 3 mają zastosowanie do tych innych materiałów z chwilą przesłania ich Organizatorowi.
 3. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania materiałów zgłoszonych do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik zobowiązany będzie zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności.

Art. 7 Ochrona danych osobowych
 1. 1dministratorem danych osobowych Uczestników są Organizator oraz Fundator. Dane kontaktowe Organizatora i Fundatora znajdują się w części I Regulaminu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
  1. adres poczty elektronicznej,
  2. imię i nazwisko Uczestnika
  3. numer telefonu kontaktowego Uczestnika
  4. wiek, płeć, Uczestnika
  5. w przypadku złożenia przez Kandydat lub Uczestnika reklamacji: adres do korespondencji,
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Programie.
 5. Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu na określonej przesłance legalności, w zakresie:
  1. przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów –podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych jakim jest realizacja Konkursu, służąca promowaniu marki QAFP, należące do Administratora Danych;
  2. postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Kandydatów lub Uczestników;
 6. Administrator Danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych adres e-mail: konkurs.qafp@infinitymedia.pl. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe zwycięzców będą mogły zostać przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie korespondencji Uczestnikowi. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestnika mogą być również przekazywane, bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym Administrator Danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie lub rozpatrzenia reklamacji.
 9. Administrator Danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora Danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 11. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez Administratora Danych do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących Administratorze Danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora Danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od Administratora Danych przepisy prawa.
 12. Administrator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Art. 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszego Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Platformie konkursowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej.
 3. Wszelkie spory powinny być w pierwszej kolejności załatwiane polubownie.
 4. W razie powstania wątpliwości dotyczących postanowień niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania rozstrzygającej interpretacji tych postanowień.
 5. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Programu podejmuje Organizator.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 roku.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Właściciele serwisów internetowych, takich jak YouTube, Facebook, Instagram – przy wykorzystaniu których Organizator realizuje Program, nie ponoszą odpowiedzialności za przebieg i realizacje tego Programu.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Po pierwsze klient” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.
Konkurs QAFP © 2024 | Wszystkie prawa zastrzeżone

Food truck QAFP

Zobacz, kiedy będzie w Twoim mieście i przyjdź na degustację.
QAFP. Wszystkiego pysznego!